متن حکم به شرح زیر است:

جناب آقای سید علی نیاکیانی تهرانی 

با سلام و آرزوی توفیق و بهروزی

با استعانت از درگاه ایزد منان و با عنایت به اهمیت توسعه ورزش همگانی نظر به مراتب تعهد و تخصص و سوابق ارزشمند مدیریتی و روحیه ورزشی جنابعالی به موجب این حکم با مدت شش ماه به عنوان “عضو هیئت رئیسه چوگو استان تهران” منصوب می شوید.

امید است با استفاده از توانمندی‌های مادی و معنوی و بهره گیری از ظرفیت‌های موجود و ایجاد تغییر و تحول سازنده در خط مشی و سیاستگذاری و پیشبرد اهداف همواره شاهد رشد و توسعه این این رشته ورزشی باشیم.

امیدوارم در کلیه امور محوله موفق و موید باشید.

مهدی سلیمی 
رئیس کمیته چوگو هیات ورزشهای همگانی استان تهران